Семинар

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

 

СЕМИНАР 742 : СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА И НАСТАВНИ ПРОГРАМ КАО ГЛАВНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАСТАВЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

 

 С обзиром на то да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије августа ове године објавило Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик, семинар је упућен првенствено наставницима страних језика у основним школама, али и наставницима средњих школа будући да су његови теоријски и практични аспекти применљиви у различитим циклусима образовања.

Стандарди постигнућа се директно рефлектују на програме, а ови својим исходовним карактером упућују на вештине, знања и способности ученика. Семинар треба да олакша наставницима да увиде корелацију између стандарда, структуре наставних програма и исхода као резултата наставе – тј. онога што ученик треба да је у стању да разуме или изрази – што је неопходна основа за добро планирање, припремање и реализацију наставе.

Семинар je једнодневни и доноси  8 бодова.

Место одржавања

Датум

Реализатор

Електронска адреса за пријаве

ОШ „Коле Рашић“ Ниш,

 Васе Чарапића 8б

25. новембар 2017. год.

Катарина Завишин

katarina.zavisin@gmail.com

 

Пријаве се шаљу на имејл назначен у табели, а котизација у износу од 2.000 динара уплаћује на жиро рачун 160-269267-91 Интеса Банка АД Београд (за примаоца: ДРУШТВО ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ И КЊИЖЕВНОСТИ СРБИЈЕ, Филолошки факултет, Студентски трг 3, 11000 Београд), са именом и презименом уплатиоца и назнаком броја и датума одржавања семинара.

 

Садржај пријаве:

Пријављујем се за учешће на семинару број ………………., датума …………., који ће се одржати у ………………………

Име и презиме: ………………………………………….

Школа у којој је наставник запослен: …………………………………….

Језик који предаје: ……………………………………………

Број мобилног телефона: ………………………………………..

 

Пријаве се сматрају благовременим уколико су примљене најкасније три дана пре почетка семинара. Пријаве без плаћене котизације нису валидне.