Професионална орјентација

 

Програм професионалне оријентације ученика

 Циљевима образовања и васпитања предвиђено је да школа обезбеђује за све ученике, између осталог, оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота; развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије.

У школској 2017/18. години, реализација програма ПО оствариће се кроз пројекат Професионална оријентација на прелазу у средњу школу, који има за циљ успостављање функционалног и одрживог програма професионалне оријентације за ученике/це који завршавају основну школу..

Програм професионалне оријентације конципиран је на основу процесног, динамичког, петофазног модела професионалне оријентације. По овој концепцији, основни циљ програма професионалне оријентације је подстицање развоја личности ученика/ца до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада.

Активности које ће се остваривати на радионицама у раду са ученицима/цама омогућавају да примерено узрасту, изграде сазнања, развију умења, способности и вредности које ће бити основа за самостално, компетентно, одговорно и ваљано одлучивање о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада.

Планирано је да реализација пројекта почне обуком школског тима који чине стручни сарадник/ци и наставник/ци за примену програма ПО у трајању од три дана, а затим следи у току школске године имплементација програма ПО са ученицима 7. и 8. разреда, у складу са моделом имплементације који тим и школа изаберу. За школу постоји могућност да добије статус менторске школе, што предвидја даље акредитоване обуке у области професионалне оријентације и подршку  имплементацији ПО у другим основним школама.

Концепт  програма ПО остварује се кроз пет модула:

  • самоспознаја - препознавање сопственх потенцијала, спремност за постигнућа и склоности преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења;
  • информисање о занимањима и каријери - припрема расположивих информација о занимањима на структурисан начин или информација које тек треба развити, да би се омогућила информисана одлука о избору занимања;
  • упознавање са путевима образовања - мрежом школа - познавање путева образовања и каријере који воде ка остварењу жељеног занимања;
  • реални сусрети са светом рада - преко анкетирања представника занимања, стручне праксе у предузећима („обука за упознавање“) и распитивања у предузећима спровођење теста реалности за жељено занимање; реални сусрети са светом рада и опробавање у појединим занимањима ;
  • доношење одлуке о избору школе и занимања - самостално, промишљено и одговорнодоношење одлуке о избору школе или занимања.

Професионална оријентација подразумева укључивање и међусобно повезивање свих актера који имају пресудну улогу и утицај на развој личности ученика и на процес доношења одлука при њиховом избору занимања и остваривању професионалног развоја: родитељи, наставници, стручни сарадници, лекари, стручњаци при Националној служби за запошљвање и други.

Носиоци активности и реализације програмских задатака профсионалне оријетације су: школски психолог и педагог, одељењске старешине и предметни наставници.

Реализација програмских задатака из области професионалне оријетације остварује се у оквиру садржаја редовне наставе, додатне наставе, слободних и осталих активности, а сви задаци из овог подручја биће уграђени у планове рада наставничког, одељењског И стручних већа, савета родитеља, школског одбора и ученичког парламента.

 

Општи циљ и  задаци:

Општи циљ програма је да ученици/це буду оснажени да кроз активно учешће у петофазном процесном моделу професионалне оријентације преузму одговорност за своју будућност, упознају себе и своје способности, упознају се са путевима школовања и путевима каријере, промишљено донесу одлуку о  избору школе или се укључе у свет рада и на тај начин успеју у планирању своје каријере.

Задаци су:

-   упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности значајних за усмеравање професионалног развоја;

-   упознавање ученика са светом радаи занимањима, системом средњег образовања;

-   формирање правилних ставова према раду;

-   подстицање испитивачко експлоративног понашања према себи и свету рада;

-   оспособљавање ученика за планирање професионалног развоја и доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања;

- успостављање сарадње са ученичким родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци у подстицању и усмеравању њиховог професионалног сазнања.