Заштита деце/ученика од насиља

На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, Министарства просвете (Београд, 2007.), школа је именовала ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА.

 

Задаци чланова Тима су да:

-    учествују у обуци за заштиту  деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања,

-   информишу и пруже основну обуку  за  све запослене у установи са циљем стицања минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и реаговање на појаву  насиља, злостављања и занемаривања деце/ ученика,

-  организују упознавање деце/ученика, родитеља и локалне заједнице са Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања и Посебним протоколом,

-   координирају израду  и реализацију програма заштите деце/ученика  од насиља (превентивне и интервентне активности),

-     организују консултације у установи и  процењују нивое  ризика  за безбедност деце/ученика,

-     прате и процењују ефекте  предузетих мера у заштити детета /ученика,

-     сарађују са релевантним установама,

-      припремају план наступа установе пред јавношћу и медијима,

-      организују евидентирање  појава насиља,

-      прикупљају  документацију,

-      извештавају стручна тела и органе управљања.