Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Законска основа и подршка за Ученички парламент

Закон о основама система образовања и васпитања (чл.56,95,98“Службени гласник РС”, бр.62/2003, 64/2003, 62/2004)

-   Ученички парламент може да се организује у последња два разреда основне школе,

-   Ученички парламент се бира сваке године и има свог председника,

-   Ученички парламент чине по два изабрана представника сваког одељења школе,

-   Ученички парламенти школа могу да се удружују у заједницу ученичких парламената,

-  Ученички парламент разматра однос и сарадњу ученика и наставника, васпитача и сарадника,

-  Ученички парламент обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање,Ученички парламент даје мишљења и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о:

-  Правилима понашања у школи, годишњем плану рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње.