Поштовани,

Правилником о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину прописано је остваривање образовно-ввспитног рада и школског распуста за основне школе, за школску 2019/2020. годину.

Како је у периоду од 17.03.2020. године до 06.05.2020. године у Републици Србији било проглашено ванредно стање и како је прекнут непосредни образовно- васлитни рад у школама, а континуитет обезбеђен остваривањем наставе путем учења на даљинy, Министерство је приступило измени одговарајућих одредби Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годнну, којима ћe се обезбедити успешан завршетак наставне године.

У циљу упознавања основних школа, наставника и ученика, као и њихових родитеља, односно других законских заступника, а ради благовремене припреме и организације образовно-васгіитног рада, за период након 01.06.2020. године, обавештавамо вао о изменама и допунама Правилника, као и о начину организовања активности:

Од понедељка, 01.06.2020. године до уторка, 16.06.2020. године, школа организује посебне часове наставе на којима се ученицима пружа могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне области/теме у оквиру одговарајућег предмета, програма и активности. О намери да пoxaђajy посебне часове наставе ученици претходно обавештавају одељењског старешину. Посебни часови наставе организују се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.

 

Организација посебних часова наставе за ученике петог, шестог и седмог раэреда

Школа припрема распоред посебних часова наставе по разредима, тако да у периоду од понедељка, 08.06.2020. године до понедељка, 15.06.2020. године, сваког радног/наставног дана, предвиђа одвојене термине часова за ученнке neтoг, шестог и седмог разреда, у трајању од један и по сат по разреду и временским размацима између разреда поштујући мере безбедности.

На пример:

понедељак,

8.06.2020.

уторак, 09.06.

среда, 10.06

четвртак, 11.06

петак, 12.06.

понедељак, 15.06.

пети раэред

шести раэред

седмии  раэред

пети раэред

шести разред

седми  раэред

шести раэред

седми  раэред

пети раэред

шести раэред

седмии  раэред

пети раэред

седмии  раэред

пети раэред

шести раэредд

седмии  раэред

пети раэред

шести раэред

 

Организација посебних часова наставе за ученике осмог разреда

Наставна година за ученики осмог разреда завршава се у петак 05.06.2020. године.

Ученици осмог разреда пробни завршни испит полажу у уторак, 02.06.2020.године, решавањем теста из математике.

Пробни завршни испит реализује се на следећи начин:

  • - школе које остварују образовно-васпитни рад у осмом разреду и имају највише три одељења, пробни завршни испит организују у једном термину, у периоду од 8 до 10 часова;
  • - школе које остварују образовно-васпитни рад у осмом разреду и имају вишеод три одељења, пробни завршни испит организују у два термина: прва гpyпa у периоду од 8 до 10 часова, друга гpyпa у периоду од 11 до 13 часова.

Ученици ћe преостала два теста, односно тест из српског/матерњег језика и комбинованн тест моћи да решавају код кyћe, као још један вид припреме за завршни испит, па је потребно да школа организује преузимање ових тестова од стране ученика у понедељак 01.06.2020. године. Ученици ћe ова два теста попуњена вратити у школу 02.06.2020. године и предати одељењском старешини. Наставници одговарајућих предмета на часовима припремне наставе дaћe ученицима повратну информацију у вези са предметним тестовима.

Школа припрема распоред посебних часова наставе по разредима, тако да у периоду од понедељка, 01.06.2020. године до понедељка, 05.06.2020. године, сваког радног/наставног дана, предвиђа одвојене термине часова за ученике осмог разреда, у трајању од један и по сат.

Од среде, 03.06.2020. године до понедељка, 15.06.2020. године, школа организује припрему за полагање завршног испита (припремна настава), у складу са исказаним потребама ученика, у трајању од десет дана, у складу са законом.

Припремна настава организује се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.

На пример.’

 

понедељак, 01.06.

уторак, 02.06.

среда, 03.06

четвртак, 04.06

петак, 05.06.

субота, 06.06.

посебан час наставе

пробни завршни

посебан час наставе

лосебан час наставе

посебан час наставе

 Онлајн припремна настава

преузимање тестова

српски језик/матерњи језик и

комбиновани тест

(пробни завршни испит)

1. термин

8- 10 часова

 

2. термин

11-1З часова

припремна

настава

припремна

настава

 припремна

настава

 

Ученици осмог paзpeдa полажу завршни испит 17, 18. и 19.06.2020. године.